ข่าวจากหนังสือพิมพ์

“พระองค์ภา” เสด็จเปิดวิสาขบูชาโลก ปี58 มีพระดำรัส ฝากชาวพุทธร่วมใช้หลักธรรมแก้วิกฤติโลก ขณะที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ชี้ ศีล 5 จริยธรรมพื้นฐานสร้างสันติสุขมนุษยชาติ ส่วนบันคีมูน ชวนผู้นำศาสนร่วมขจัดลัทธิความรุนแรงสุดโต่ง

วันพฤหัสที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:38 น. เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 พ.ค. ที่หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปเป็นประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.2558 ภายใต้ข้อ “พระพุทธศาสนากับวิกฤติโลก” โดยมีพระสังฆราช สังฆนายก และผู้นำชาวพุทธจาก 85 ประเทศเข้าร่วมกว่า 5,000 รูป/คน ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระดำรัสตอนหนึ่งว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ และองค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องด้วยตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เหตุนี้ พุทธศาสนิกชนจากประเทศต่างๆ จึงได้มาประชุมพร้อมกันในโอกาสอันสำคัญนี้ เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคง การที่หยิบยกเรื่องพระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลกมาปรึกษาหารือกันน่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างสูง แก่การบรรเทาแก้ไขภาวะวิกฤติต่างๆในปัจจุบัน และการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤติขึ้นในอนาคต ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทำให้ชาวโลกมีความมั่นคงปลอดภัย ผาสุกร่มเย็นโดยถ้วนหน้า

วันเดียวกันในเวลา 09.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาในการประชุมวิสาขบูชาโลกตอนหนึ่งว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกอย่างแท้จริง ซึ่งคำว่ามนุษยธรรม หมายถึง การทำตนให้เป็นมนุษย์ คือ ต้องมีศีลธรรม โดยเฉพาะศีล 5 เปรียบเหมือนประมุขของธรรมทั้งปวง เป็นจริยธรรมพื้นฐานที่สังคมมนุษย์ต้องปฏิบัติในการสร้างสันติสุขให้มวล มนุษยชาติ ประกอบด้วย 1 เมตตาต่อกันงดทำร้ายเบียดเบียนกัน 2. ซื่อสัตย์สุจริตไม่ลักขโมย 3.ยับยั้งกามารมณ์ไม่ประพฤติผิดในกาม 4. กล่าวความจริง งดเว้นพูดเท็จหลอกลวง 5.มีสติสัมปชัญญะ งดเสพสิ่งเสพติด สุรามึนเมา ซึ่งการเราทั้งหลายได้ทำทั้ง 5 อย่างนี้ คือ หลักประกันชีวิต ครอบครัว สังคม สุขภาพ และศีลธรรม เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความดีงาม ไม่เดือดร้อน ทำให้เกิดความอิ่มใจ สงบใจ ท้ายที่สุดทำให้ใจเป็นสมาธิ เป็นรากฐานของปัญญา

พระพรหมบัณฑิต(ประยุร ธมฺมจิตโต) อธิการบดี มจร. ในฐานะประธานสภาสากลวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า การประชุม วิสาขบูชาโลก เป็นการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีของชาวพุทธศาสนา โดยการประชุมครั้งนี้ จะมีการรวบรวมข้อเสนอ ต่างๆ และสะท้อนทัศนะความเห็นของชาวพุทธต่อสมาคมโลกผ่านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสห ประชาชาติ ทั้งนี้ ผู้นำชาวพุทธระดับพระสังฆราช ได้แสดงทัศนะต่อวิกฤติการณ์โลกไว้หลายมุมมอง โดยเริ่มจาก สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี เทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา ฝ่ายมหานิกาย ได้มาอำนวยพรให้ที่ประชุม พร้อมเรียกร้องให้มีการเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก ด้วยการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤติการณ์โลก ขณะที่ พระเซ่อเฉิง ประธานพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ถึงพระพุทธศาสนากับวิกฤติการณ์โลก ก่อตัวอยู่ในจิตใจของมนุษย์ ถ้าไม่กำกับความโลภ โกรธ หลง ก็จะก่อตัว กลายเป็นความขัดแย้ง ของมนุษย์ การยึดมั่นในอัตตา ก็ยิ่งทำให้โลกคับแคบ มีแต่ความขัดแย้ง และไม่เกิดสันติสุข โดยเฉพาะ โลกวัตถุนิยม เน้นความร่ำรวยมั่งคั่ง ขาดศีลธรรมนั้น จะนำไปสู่วิกฤติการณ์โลกได้เช่นกัน ส่วน สมเด็จพระสุคนธาธิบดีบัวคลี สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา ฝ่ายธรรมยุต เรียกร้องชาวพุทธให้มีความกรุณา ต่อผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ และแสดงความเสียใจกับชาวเนปาล เป็นโอกาสที่ชาวพุทธแสดงน้ำในร่วมกัน แก่ผู้ประสบภัยเนปาล

ด้านนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ส่งสารเนื่องในวันวิสาขบูชาความว่า บทบาทสหประชาชาติในปีนี้ได้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อตกลงที่มีเนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อ การน้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาอันว่าด้วยความสำคัญของชีวิตและสรรพสิ่ง และคำสอนเรื่องกรรม ซึ่งจะเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความสมานฉันท์ เพื่อขจัดอุปสรรคร่วมกันด้วยหลักธรรมพื้นฐาน ข้าพเจ้าได้ถามสมาชิกและผู้นำศาสนาทุกท่านให้เข้าร่วมกับสหประชาชาติในการ ตอบสนองถึงอัตราการเพิ่มขึ้นที่เป็นอันตรายและลดความวุ่นวายของลัทธิความ รุนแรงที่สุดโต่งจนกว่าจะสิ้นสุด สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการก้าวข้ามความแตกต่างที่พบได้ในหลักธรรมคำสอนทาง พระพุทธศาสนา คือ ผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนย่อมเข้าถึงความเมตตากรุณาที่ไม่จำกัดกาลเวลา

ในเวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เป็นการถาวร โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลพศ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. และผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/324307