ข่าวจากหนังสือพิมพ์

พศ.ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดตัวรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ครั้งแรกประจำปี2558 คัดเลือกคนดีต้นแบบ หวังให้กำลังใจ เป็นแบบอย่างแก่สังคม

วันนี้(2มิ.ย.)ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่ง ประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสาอโศกผู้นำศีลธรรมโดยพระเทพวิสุทธิกวี(เกษม สญฺญโต)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส รองประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อค้นหาบุคคลที่กระทำคุณงามความดีทำประโยชน์ทาง พระพุทธศาสนาให้เป็นต้นแบบของสังคมประจำปี2558ขึ้นถือเป็นการนำร่องประกาศ รางวัลครั้งแรกโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมคัดเลือกผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมจากทั่วประเทศ9 สาขาได้แก่1.สาขาพระสงฆ์และนักบวชในพระพุทธศาสนา2.นักธุรกิจ3.นักการ ศึกษา/นักวิชาการ4.นักสื่อสารมวลชน5.นักเรียนนักศึกษา เยาวชน6.ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน7.ศิลปินนักร้อง นักแสดง8.หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ9.พุทธศาสนิกชนทั่วไปจำนวน140รูปคนเพื่อ รับรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่6 มิ.ย.เวลา15.00น.ที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สำหรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมนี้มีลักษณะเป็นสีทองโดยจำลองแบบย่อส่วนเสา หินพระเจ้าอโศกมหาราชจากประเทศอินเดียที่พระองค์ได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและระบุถึงสถานที่ตั้งสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่ง หัวสิงห์เป็นสัญลักษณ์ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่องอาจดั่งราชสีห์และ แผ่ไปไกลดุจเสียงคำรามของราชสีห์อโศกนี้เป็นสีทองซึ่งผู้ได้รับรางวัลดัง กล่าวจะเป็นต้นแบบของผู้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาให้กำลังใจคนดีและเป็นแบบ อย่างของการทำความดีเพื่อสังคม

http://www.dailynews.co.th/education/325437