แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้