ข่าวภูมิภาค

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา  ๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิ ทุกวันธรรมสวนะ โดยมี นายสุชน ภัยธิราช  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานในพิธี ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา  นายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธาน ณ วัดทอง  อำเภอบางปะหัน  นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธาน ณ วัดเจ้าปลุก  อำเภอมหาราช  ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  เผือกผ่อง  ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ วัดช้าง อำเภอท่าเรือ และนายอำเภอ เป็นประธาน ณ วัดในเขตอำเภอต่าง ๆ ทั้ง ๑๖ อำเภอ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก  ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่คณะสงฆ์ร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันธรรมสวนะ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓  ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา