ข่าวภูมิภาค

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๐ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จัดพิธีถือบวชปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ตามโครงการส่งเสริมการเข้าวัดทำบุญรักษาศีล ในเทศกาลวิสาขบูชา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ เป็นองค์ประธาน  ซึ่งการจัดการถือบวชปฏิบัติธรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ที่มีกุศลจิตศรัทธาเข้ามาร่วมกันถือบวชปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ฟังบรรยายธรรมะ เพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนและแนวทางปฏิบัติ ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  โดยคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความศรัทธามั่นคงและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและครอบครัวสืบต่อไป