ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วันวิสาขบูชา” จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระวิสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระภิกษุสงฆ์ เข้าร่วมพิธี ๓๒๐ รูป ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น

สำนักงานพระพุทธจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการ “วันวิสาขบูชา” จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่พุทธศาสนิกชน ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในวัน  วิสาขบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนสืบไป ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม การเจริญพระพุทธมนต์ การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร แสดงธรรมเทศนา การเวียนเทียน และการแสดงนิทรรศการศีล ๕ และนิทรรศการวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา