ข่าวภูมิภาค

จังหวัดพัทลุงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการบวชนาคหมู่ กิจกรรมการกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคู)กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ กิจกรรมการประกวดทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมการเดิน-วิ่งสมาธิ ส่วนในภาคค่ำของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมการเวียนเทียน ณ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) วัดภูผาภิมุข และบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข รวมถึงวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดพัทลุง