ข่าวภูมิภาค

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ซึ่งจะจัดพิธีดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าพระวิหารองค์พระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัด โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสิปป์บวร  แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดพิธีให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ