ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ-รายชื่อ-สถานที่ พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ

แก้ไข กำหนดการ สถานที่ (ล่าสุด)