ข่าวภูมิภาค

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗0 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗0 ปี  ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี(พิธีบรรพชาอุปสมบท)เมื่อวันที่ 25-๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๙

ภาพ/ข่าว   นภพล/ดลชนก