ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ และการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับระบบโปรแกรมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องอบรม ๘๔๐๕ ชั้น ๔ อาคารภักดีราชา สถาบันวิชาการ ทีโอที ซอยงามวงศ์วาน ๑๗  ถนนงามวงศ์วาน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

เพื่อให้การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และประโยชน์ต่อหน่วยงาน  จึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบระบบงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จำนวน ๑ คน  เข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เบิกค่าพาหนะเดินทางจากต้นสังกัด  สำหรับที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม
ทางผู้ดำเนินโครงการร่วมกับสถาบันวิชาการ ทีโอที ได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

รายละเอียด แบบตอบรับ รายชื่อจังหวัดรุ่น 1 รุ่น 2 และกำหนดการปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้