ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๙/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษารวม ๑๙ รูป เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการฯ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นกรรมการ ส่วนคณะกรรมการอำนวยการอื่นๆ ได้แก่ เลขาธิการสำนักพระราชวัง, ราชเลขาธิการ, รองราชเลขาธิการ(ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ), ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์), เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงต่างๆ ๒๐ กระทรวง, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พร้อมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาแบบพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาฯ, คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาฯ, คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน การเงินและบัญชี การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาฯ และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาฯ ที่ประชุมมีมิตเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้ออกแบบและปั้นต้นแบบพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาแบบพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาฯ และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือเรียน สำนักราชเลขาธิการ ได้ดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแบบพระพุทธรูปฯ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปฯ รวมทั้งขอพระราชทานนามพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาฯ ซึ่งพระพุทธรูปมีนามว่า “พระสัมพุทธโคดม สิริกิตบรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” อ่านว่า “พระ-สัม-พุด-ทะ-โค-ดม-สิ-ริ-กิด-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นี-นาด-จะ-ตุ-รา-สี-ติ-วัด- สะ-มง-คน”  ซึ่งมีความหมายว่า “พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา” สำหรับพุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางลีลา มีความหมาย ๓ ประการ ๑.พระพุทธคุณ หมายถึง พระพุทธรูป ๒.พระธรรมคุณ หมายถึง พระธรรมคุณ ๓๘ ประการ (ความสูง ๓๘ เซนติเมตร) ๓.พระสังฆคุณ หมายถึง คณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดสร้างเพื่อถวายความจงรักภักดี โดยจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์ สูงตลอดรัศมี ๓๘ เซนติเมตร น้ำหนักทองคำประมาณ ๒๐ กิโลกรัม แท่นฐาน ๘ เหลี่ยม สร้างด้วยทองคำขาว น้ำหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับ พระพุทธรูปที่จัดสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งแตกต่างกันตรงที่ พระพุทธรูปที่จัดสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยกพระหัตถ์ขวา สำหรับพิธีที่จะดำเนินการ มีดังนี้ ๑.พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งจะกำหนดทำพิธี ณ โรงหล่อพระพุทธรูป ๒.พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป (อยู่ขั้นตอนขอพระบรมราชานุญาต กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธี) ๓.พิธีพุทธาภิเษก (อยู่ขั้นตอนขอพระบรมราชานุญาต กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธี) ทั้งนี้ ราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างพระพุทธรูป และพระราชทานนามพระพุทธรูปตามที่ขอพระมหากรุณา

ตอนท้ายของการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานงานวัดต่างๆ ทุกวัดทั่วประเทศ ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยให้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันตลอดปี ๒๕๕๙ โดยพร้อมเพรียงกัน

---------------------------------------------------------

 

กระทรวงการคลัง ในฐานะฝ่ายจัดหาทุนสร้างพระพุทธรูป ได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

เลขที่บัญชี ๐๖๘-๐-๑๗๑๒๐-๗

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว