ข่าวภูมิภาค

ในวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านชยันต์  ศิริมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชัยมงคล  ศรีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะที่กำกับ ดูแลการจัดการศึกษา  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงจัดการประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมรับฟังโอวาสธรรมจากพระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเมืองร้อยเอ็ด ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่ม ๑๐

การประชุมในครั้งนี้  มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจาก พศจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๔๐ รูป/คน

ข่าว/พิมพ์ นายธีรวุฒิ  วรโคตร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด