ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ไตรมาส ๓) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่)

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว