ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รัฐบาล คณะสงฆ์ภาค 15 นำพุทธศาสนิกชนกว่า 5 พันรูปคน สวดฉันท์บทพิเศษที่มหาเถรสมาคมแต่งขึ้นใหม่ ถวายพระพรในหลวง ครองราชย์ครบ 70 ปี ราชินี ครบ 7 รอบ ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันจันทร์และวันศุกร์ พร้อมชวนชาวไทยสวดพร้อมพระสงฆ์ทุกวัดหลังทำวัตรเย็นตลอดปี 2560

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดย มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ภาค 15 ใน 4  จังหวัด ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี  เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา รวมถึงประชาชนเข้าร่วมพิธีกว่า 5,000 รูป/คน ซึ่งพิธีเริ่มด้วยพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านคำถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากนั้นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้เป็นประธานมอบป้ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่ทำการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล

นายสุวพันธ์ กล่าวว่า  รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญ โดยได้นำฉันท์ถวายพระพร 2 บทพิเศษที่ มหาเถรสมาคมได้แต่งขึ้นใหม่ ได้แก่ บทสัตตติวัสสรัชชกาลวรทานคาถา และบทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา ให้วัดไทยทั่วประเทศ รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศใช้เป็นบทสวดพิเศษในการทำวัตรเย็นทุกๆ วัน  และในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ยังได้มีโอกาสร่วมสวดมนต์ 2 บทพิเศษ ที่พุทธคยา  จึงอยากให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมสวดมนต์บทพิเศษทั้ง 2 บทนี้ เพื่อถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียงกัน จึงกำหนดให้รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดทั่วประเทศ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันจันทร์ และศุกร์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์โดยใช้บทสวดพิเศษทั้ง 2 บทสวดถวายพระพรชัยมงคล และดำเนินการถ่ายทอดสด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ให้ประชาชนได้รับชม โดยให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทั้งที่วัดส่วนกลาง และภูมิภาค พร้อมทั้งขอให้วัดเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกๆ แห่ง ตลอดทั้งปีนี้ อย่างไรก็ตามการสวดมนต์ของฝ่าย มหาเถรสมาคม รัฐบาล และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ และในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว