ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

 

สืบเนื่องจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ดังนี้
1) ที่ พศ.๐๐๐๑.๒/๐๕๘๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องการประเมินตนเองของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
2) ที่ พศ.๐๐๐๑.๒/๐๕๘๓๗ ลง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีกำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยบนหน้าเว็บไซต์ www.onab.go.th
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการลงไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้บนหน้า เว็บไซต์ www.onab.go.th ประกอบด้วย
1) แบบประเมินตนเองของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
2) หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เนื่องจากหนังสือทั้ง 2 ฉบับ จะมีการส่งไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทุกจังหวัด ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จึงขอความกรุณาในการลงไฟล์เอกสารบนหน้าเว็บไซต์ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0 2441 4510