ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร “พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมทั้งให้การบรรยายพิเศษเรื่อง “หน้าที่” ให้แก่ข้าราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารับการอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๙ คน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในนาม ประธานคณะทำงานโครงการอบรมสัมมนา กล่าวรายงานสรุปได้ดังนี้ “การดำเนินการโครงการอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้มีความรู้ ความสามารถ  ในการถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ ๒.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีแผนงาน และวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถเป็นผู้นำทีมงานและบริหารงาน ได้อย่างมืออาชีพ มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทีมงาน

โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น ๒ ระยะ

ระยะที่ ๑ การอบรมปฏิบัติธรรม ซึ่งได้ดำเนินการจัดไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ระยะที่ ๒ การอบรมภาควิชาการ ระหว่างวันที่ ๑-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมนอกจากจะมีการบรรยาย ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีการแบ่งกลุ่มอออกเป็น ๑๔ กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น และมีการทดสอบท้ายการอบรมด้วย”

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว