บทความทางพุทธศาสนา

คอลัมน์ ศาลาวัด

พระพุทธพจน์ อันเป็นศาสนธรรมพระดำรัสตรัสสอนและตรัสสั่งของพระพุทธองค์

ภายหลังพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้รับการสังคายนารวบรวมประมวลเป็นบทสวดสำหรับสอบทานความถูกต้อง มิให้ผิดเพี้ยนไปจากที่ตรัสสั่งสอนจริง ด้วยสังฆานุมัติพร้อมกันครั้งแรก โดยพระอรหันตเถระ 500 รูป

เมื่อพุทธปรินิพพานผ่านไปได้ 3 เดือน การสังคายนาพระธรรมวินัยในครั้งนั้น ได้ยกเอาพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงโปรดเวไนยสัตว์ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา ขึ้นสู่การพิจารณาสอบทานรับรองความบริสุทธิ์ถูกต้องในท่ามกลางสงฆ์

แล้วประมวลจัดเป็นหมวด 3 หมวดใหญ่ เรียกว่า พระไตรปิฎก ประกอบด้วย

1.พระวินัยปิฎก หมวดพระวินัย ว่าด้วยพระพุทธบัญญัติที่ทรงวางหลักความประพฤติและมารยาทอันเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยงอารยชน เป็นประมวลหลักคำสอนเกี่ยวกับศีลหรือสิกขาบท ตลอดจนพิธีกรรมและธรรมเนียมของพระสงฆ์ อันเป็นกฎระเบียบที่พระภิกษุ-ภิกษุณี จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้ประมวลเหตุการณ์พุทธประวัติที่สำคัญ นับตั้งแต่ตรัสรู้เสวยวิมุติสุขเป็นต้นไป พร้อมทั้งประวัติการทำสังคายนาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไว้ด้วย มี 21,000 พระธรรมขันธ์ แบ่งออกเป็น 5 คัมภีร์ คือ มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร

โดยพระไตรปิฎกของไทยเราจัดพิมพ์เป็น 8 เล่มหนังสือ ได้แก่พระไตรปิฎกเล่มที่ 1-8

2.พระสุตตันตปิฎก หมวดพระสูตร ว่าด้วยประมวลพระธรรมเทศนาและคำบรรยายธรรมที่ตรัสให้เหมาะแก่บุคคลและโอกาส เป็นประมวลหลักธรรมที่ทรงแสดงโดยบุคลาธิษฐานหรือทรงใช้สมมติโวหาร ตลอดจนบทธรรมภาษิต

จัดแบ่งเนื้อหาพระสูตรที่มีขนาดยาว ปานกลาง และสั้นไม่เท่ากัน รวมไว้เป็นหมวดหมู่ใหญ่ ได้ 5 หมวด เรียกว่า นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย

ซึ่งพระไตรปิฎกของไทยเราจัดพิมพ์เป็น 25 เล่มหนังสือ ได้แก่พระไตรปิฎกเล่มที่ 9-33

3.พระอภิธรรมปิฎก หมวดพระอภิธรรม ว่าด้วยประมวลพระพุทธพจน์อันเกี่ยวกับหลักธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมล้วน คือ พระพุทธพจน์ที่แสดงสภาวธรรมโดยปรมัตถ์ คือ มีอยู่จริง หรือเป็นความหมายที่แท้จริงของสรรพสิ่ง ซึ่งได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ซึ่งเป็นธรรมอันยิ่งละเอียดลุ่มลึกยิ่งกว่าธรรมทั้งปวง

เป็นประมวลคำอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นสมมติบัญญัติเข้ามาประกอบความ มี 42,000 พระธรรมขันธ์ แบ่งออกเป็น 7 คัมภีร์ คือ ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญยัติ กถาวัตถุ ยมก และปัฏฐาน

โดยพระไตรปิฎกของไทยเราจัดพิมพ์เป็น 12 เล่มหนังสือ ได้แก่พระไตรปิฎกเล่มที่ 34-45

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXlNREE1TURVMU13PT0