เกี่ยวกับสำนักพุทธ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑
นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๒
พลตำรวจโทอุดม เจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๓
นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๔
นายถวิล สมัครรัฐกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๕
นางจุฬารัตน์ บุณยากร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๖
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗
นายพนม ศรศิลป์