หนังสือสำนักพุทธฯ


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา

โดย สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดหนังสือ
ดาวน์โหลด !!