พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ภาพพระฉัพพรรณรัง ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภาพใหญ่! ภาพใหญ่!
ภาพใหญ่!! ภาพใหญ่!!
ภาพใหญ่!! ภาพใหญ่!!
ภาพใหญ่!! ภาพใหญ่!!
ภาพใหญ่!!

ภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาส่วนรวม
ผลบุญที่เกิดจากภาพนี้ขอมอบแด่อาจารย์คำนวน ชานันโท
ครูต้นแบบศิลปะเพื่อพระพุทธสาสนา ที่อุทิศวิชาความรู้
ให้เป็นธรรมทาน ภาพนี้สร้างขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ภาพใหญ่!!

ภาพวันอาสาฬหบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
แขวงสารนาถ เมืองพาราณสี เป็นวันแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่มีลิขสิทธิ์ใด ๆ จากผู้วาด
ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย จาก ธัมมิกะอุบาสก