ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม

ผู้ที่ต้องการขอใบรับรองประกาศนียบัตร นักธรรม ธรรมศึกษา และเปรียญธรรม ในกรณีที่ประกาศนียบัตรฉบับเดิมสูญหาย หรือชำรุดจนไม่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ และการขอให้แปลประกาศนียบัตร นักธรรม ธรรมศึกษา และเปรียญธรรม สามารถติดต่อได้ที่ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร.  0 2441 4552