ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546