เกี่ยวกับสำนักพุทธ

Untitled Document

ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายกนก แสนประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นางสาวประนอม คงพิกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายชยพล พงษ์สีดา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสมชาย สุรชาตรี
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายสนธยา เสนเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายประสงค์ จักรคำ
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสมเกียรติ ธงศรี
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

นายวรเดช ช่างบุ
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์
เลขานุการกรม


นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน


นายบุญเลิศ โสภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

 


นายพิศาลเมธ แช่มโสภา
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ