เกี่ยวกับสำนักพุทธ

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้าราชการตามกรอบอัตรากำลัง               978  อัตรา
ข้าราชการตามอัตราครอง (มีเงิน)      900  อัตรา   
ข้าราชการตามอัตราว่าง (มีเงิน)          78  อัตรา

ลูกจ้าง                                                    361  อัตรา 
ลูกจ้างประจำตามกรอบอัตรากำลัง       86  อัตรา   
ลูกจ้างเหมาบริการ (งบแผ่นดิน)           67  อัตรา (ประสานพัสดุ)   
ลูกจ้างชั่วคราว (พุทธมณฑล) รวมลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพุทธมณฑล    208  อัตรา   (ประสานพุทธมณฑล)

พนักงานราชการ                                     18  อัตรา 
พนักงานศาสนการ                                175  อัตรา

พนักงานศาสนการ                   155  อัตรา   
ลูกจ้างประจำศาสนสมบัติกลาง   20  อัตรา   
ลูกจ้างชั่วคราวศาสนสมบัติกลาง   -   อัตรา

รวม                                                          1,532  อัตรา

ที่มา : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม       
ข้อมูล  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2559