เกี่ยวกับสำนักพุทธ

นายพนม  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คนที่ ๗

เกิดวันที่ :   ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๐๒

การศึกษา :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรการฝึกอบรม :

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๖๑ จากสำนักงาน ก.พ. ปี ๒๕๕๑
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๔ จากสำนักงาน ก.พ. ปี ๒๕๕๕
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง : การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓ จากสถาบันพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๗

ประวัติการรับราชการ :

- รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
- ผู้อำนวยการกองกลาง  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลงาน :

- ประธานคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้ง ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา
- ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
- ประธานคณะทำงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม และรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชาติใช้หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสามัคคี อย่างยั่งยืน

Attachments:
FileFile size
Download this file (Director General 7.doc)ประวัติ99 Kb