ธรรมะในนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ความรักผู้อื่น ทำให้หลีกเลี่ยงการทำกรรมไม่ดีได้

Download