ธรรมะในนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผู้ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม จักเกิดในชาติตระกูลต่ำ

Download