กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเท ศุกร์, 12 มิ.ย 2015 rungnapa 1744
2 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ เสาร์, 07 มี.ค. 2015 rungnapa 3353
3 สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จันทร์, 09 ก.พ. 2015 rungnapa 682
4 การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี จันทร์, 09 ก.พ. 2015 rungnapa 668
5 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ จันทร์, 09 ก.พ. 2015 rungnapa 745
6 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) จันทร์, 09 ก.พ. 2015 rungnapa 1132
7 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา จันทร์, 09 ก.พ. 2015 rungnapa 509
8 การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จันทร์, 09 ก.พ. 2015 rungnapa 429
9 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จันทร์, 01 ธ.ค. 2014 rungnapa 741
10 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ จันทร์, 01 ธ.ค. 2014 rungnapa 726
11 การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม จันทร์, 27 ต.ค. 2014 rungnapa 715
12 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี พฤหัสบดี, 18 ก.ย. 2014 rungnapa 924
13 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๓/๒๕๕๗) พฤหัสบดี, 18 ก.ย. 2014 rungnapa 675
14 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พุธ, 27 ส.ค. 2014 rungnapa 1075
15 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พุธ, 27 ส.ค. 2014 rungnapa 657
16 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พุธ, 27 ส.ค. 2014 rungnapa 546
17 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พฤหัสบดี, 31 ก.ค. 2014 rungnapa 875
18 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อังคาร, 08 ก.ค. 2014 rungnapa 1303
19 โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง จันทร์, 18 ก.พ. 2013 rungnapa 1478
20 วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๕๖) จันทร์, 18 ก.พ. 2013 rungnapa 1692