กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
161 พิธีปิดทองพระศรีศาสดาถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พฤหัสบดี, 10 มี.ค. 2016 tos 243
162 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ พุธ, 09 มี.ค. 2016 tos 307
163 พศ. ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พุธ, 09 มี.ค. 2016 tos 235
164 การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (Annual Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 03 มี.ค. 2016 tos 413
165 การประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 03 มี.ค. 2016 tos 274
166 พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๓ และ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ พฤหัสบดี, 03 มี.ค. 2016 tos 1169
167 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ "โครงการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙” อังคาร, 01 มี.ค. 2016 tos 340
168 พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ อังคาร, 01 มี.ค. 2016 tos 855
169 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกุลบุตรที่จะเข้ารับอุปสมบท ณ ประเทศอินเดีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อังคาร, 01 มี.ค. 2016 tos 310
170 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ "โครงการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙” อังคาร, 01 มี.ค. 2016 tos 226
171 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ศุกร์, 26 ก.พ. 2016 tos 558
172 พิธีตักบาตร งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ศุกร์, 26 ก.พ. 2016 tos 310
173 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ศุกร์, 26 ก.พ. 2016 tos 327
174 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุธ, 24 ก.พ. 2016 nan 1083
175 ผอ.พศ. เข้าถวายมุฑิตาสักการะพระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี อังคาร, 23 ก.พ. 2016 tos 429
176 พิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ อังคาร, 23 ก.พ. 2016 tos 400
177 พิธีมอบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๑ ณ วัดสามพระยา อังคาร, 23 ก.พ. 2016 tos 705
178 พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๐ปี พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม อังคาร, 23 ก.พ. 2016 tos 506
179 การประชุมสัมมนาและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อังคาร, 23 ก.พ. 2016 tos 396
180 ประชุมสัมมนากรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙ อังคาร, 23 ก.พ. 2016 tos 306