กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 กรอบการประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จันทร์, 11 พ.ค. 2015 rungnapa 2038
2 ขอความอนุเคราะห์ประสานการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล อังคาร, 28 เม.ย. 2015 rungnapa 890
3 นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จันทร์, 20 เม.ย. 2015 rungnapa 1008
4 ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด Download ตัวอย่างป้ายนิทรรศการและป้าย Cutout รเฉลิมพระเกียรติฯ อังคาร, 17 มี.ค. 2015 rungnapa 1334
5 ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดดาวน์โหลดโลโก้ "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้่งราษฏร์รัฐ" (ปรับปรุงโลโก้ 9 ก.พ.58) พฤหัสบดี, 05 ก.พ. 2015 rungnapa 1381
6 กำหนดการโครงการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดหทัยนเรศวร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พฤหัสบดี, 04 ธ.ค. 2014 rungnapa 1236
7 รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางานในสายงานเดียวกันและระหว่างสายงาน (ส่วนกลาง) “Knowledge Meeting 360” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พฤหัสบดี, 18 ก.ย. 2014 rungnapa 2493
8 ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดดาวน์โหลดโลโก้ พฤหัสบดี, 31 ก.ค. 2014 rungnapa 1460
9 ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทบทวนคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 และ ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พุธ, 30 ก.ค. 2014 rungnapa 1307
10 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ จันทร์, 30 มิ.ย 2014 wut 1363
11 ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดดาวน์โหลดโลโก้ พฤหัสบดี, 19 มิ.ย 2014 rungnapa 1135
12 ดาวน์โหลด รูปภาพวันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ อังคาร, 29 เม.ย. 2014 wut 4521
13 ประกาศถึง พศจ. ทุกจังหวัด เรื่อง "เว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนา" พุธ, 09 เม.ย. 2014 wut 1618
14 ดาวน์โหลดแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จันทร์, 17 มี.ค. 2014 wut 941
15 ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายถวายพระพรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี อังคาร, 11 มี.ค. 2014 wut 1004
16 รายละเอียด เงื่อนไข วิธีการ แบบฟอร์มในการจัดเก็บและแบบรายงานผลตัวชี้วัดต่างๆ จันทร์, 17 ก.พ. 2014 wut 1874
17 Access ปี ๒๕๕๖ ตัวชี้วัด ๑.๔.๑ สำนักงานศาสนสมบัติ ส่วนทะเบียนและสัญญา พุธ, 30 ต.ค. 2013 wut 1441
18 ดาวน์โหลดไฟล์ภาพสำหรับจัดงาน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช อังคาร, 17 ก.ย. 2013 wut 2395
19 วิธีทำลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานภายในสังกัด พศ. ศุกร์, 21 มิ.ย 2013 rungnapa 1753
20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ และการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ สำหรับบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เพิ่มแผนที่การเดินทาง) พฤหัสบดี, 06 มิ.ย 2013 rungnapa 2333