กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 59 พฤหัสบดี, 28 เม.ย. 2016 tos 845
2 ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด1ตัน ศุกร์, 12 ก.พ. 2016 tos 574
3 ประกวดราคาจ้างเอกชนนำเจ้าคณะปกครองสงฆ์ฯลฯอินเดีย-เนปาล ศุกร์, 12 ก.พ. 2016 tos 697
4 เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวืธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แลลมีช่องว่างด้านหลังคนขับจำนวน ๑๕ คัน พฤหัสบดี, 04 ก.พ. 2016 tos 306
5 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 15คัน พฤหัสบดี, 28 ม.ค. 2016 ผู้ดแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ) 266
6 สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีธรรมะวันละคำ270ตอน อังคาร, 26 ม.ค. 2016 tos 306
7 ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสารคดีธรรมะในพระบรมราโชวาท อังคาร, 26 ม.ค. 2016 tos 264
8 TOR ประกวดราคาโครงการสนับสนุนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ฯลฯ สาธารณรัฐอินเดีย-เนปาล อังคาร, 26 ม.ค. 2016 tos 255
9 ประกวดราคาโครงการสนับสนุนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ฯลฯ สาธารณรัฐอินเดีย-เนปาล อังคาร, 26 ม.ค. 2016 tos 266
10 ประกวดราคาจ้างเอกชนพาคณะบุคคลไปอินเดีย-เนปาล อังคาร, 26 ม.ค. 2016 tos 232
11 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง พาคณะบุคคลไปศรีลังกา อังคาร, 26 ม.ค. 2016 tos 235
12 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมชั้นสาม จันทร์, 25 ม.ค. 2016 tos 237
13 ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2559 การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จานวน 15 คัน อังคาร, 19 ม.ค. 2016 tos 272
14 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ศุกร์, 08 ม.ค. 2016 tos 322
15 ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR ) ครั้งที่ 2 จ้างงานตกแต่งภายในห้องประชุม อาคารสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศุกร์, 08 ม.ค. 2016 tos 330
16 ประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการสนับสนุนเจ้าคณะปกครองฯลฯณ สังคมนิยมศรีลังกา อังคาร, 05 ม.ค. 2016 tos 260
17 ประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการสนับสนุนเจ้าคณะปกครองฯลฯณ สาธารณรัฐอินเดีย-เนปาล อังคาร, 05 ม.ค. 2016 tos 416
18 สอบราคาจ่างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พุธ, 30 ธ.ค. 2015 tos 3532
19 ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR ) จ้างงานตกแต่งภายในห้องประชุม อาคารสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งใหม่ พุธ, 16 ธ.ค. 2015 ผู้ดแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ) 267
20 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๑๕ คัน ศุกร์, 04 ธ.ค. 2015 ผู้ดแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ) 268