กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 บันทึกการตรวจสอบที่ดิน และขอขึ้นทะเบียนที่ดินวัดร้างตกสำรวจ พฤหัสบดี, 31 ก.ค. 2014 rungnapa 1292
2 ขั้นตอน แผนผังการดำเนินงาน และอัตราค่าธรรมเนียม ในการติดต่อราชการกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อังคาร, 02 ก.ค. 2013 wut 2597
3 แบบฟอร์มทะเบียนประวัติพระราชาคณะ/พระครูสัญญาบัตร จันทร์, 11 ก.พ. 2013 rungnapa 5195
4 แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา อังคาร, 13 มี.ค. 2012 rungnapa 5116
5 แบบรายงานขอตั้งวัด อังคาร, 13 มี.ค. 2012 rungnapa 4320
6 แบบคำขออนุญาตสร้างวัด อังคาร, 13 มี.ค. 2012 rungnapa 4439
7 แบบคำขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2011 rungnapa 3957
8 การขอขึ้นทะเบียนวัดเก่าตกสำรวจ อังคาร, 01 มี.ค. 2011 rungnapa 5320
9 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้เปลี่ยนวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ อังคาร, 22 ก.พ. 2011 rungnapa 3041
10 แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ พฤหัสบดี, 10 ก.พ. 2011 rungnapa 3190
11 แบบฟอร์มขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทสามัญศึกษา พุธ, 12 ม.ค. 2011 rungnapa 6911
12 การตรวจสอบที่ดินและขอขึ้นทะเบียนที่ดินวัดร้างตกสำรวจ อังคาร, 27 เม.ย. 2010 rungnapa 20897
13 ขั้นตอนการบริหารเงินศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 19067
14 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ อาทิตย์, 12 ก.ค. 2009 rungnapa 22946
15 การเบิกจ่ายนิตยภัต (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) อาทิตย์, 12 ก.ค. 2009 rungnapa 46094
16 แบบก่อสร้างวัด อาทิตย์, 12 ก.ค. 2009 rungnapa 82294
17 ใบรับรองประกาศนียบัตร นักธรรม ธรรมศึกษา และเปรียญธรรม อาทิตย์, 12 ก.ค. 2009 rungnapa 97738
18 แบบฟอร์มการบริการผู้เช่าศาสนสมบัติ อาทิตย์, 12 ก.ค. 2009 rungnapa 49676