ข้อมูลจากหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ" นิพนธ์ของ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถร)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 28635
2 ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต หรือปางมหาภิเนษกรมณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23568
3 ปางปัจจเวกขณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20491
4 ปางทุกกรกิริยา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 17289
5 ปางทรงสุบิน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15117
6 ปางรับมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13437
7 ปางเสวยมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12624
8 ปางลอยถาด ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13061
9 ปางรับหญ้าคา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12586
10 ปางมารวิชัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 41045
11 ปางตรัสรู้ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20558
12 ปางถวายเนตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 19637
13 ปางจงกรมแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11810
14 ปางเรือนแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12907
15 ปางนาคปรก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23013
16 ปางฉันสมอ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12579
17 ปางประสานบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10805
18 ปางรับสัตตุก้อน สัตตุผง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9365
19 ปางพระเกศธาตุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 17152
20 ปางรำพึง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22603
21 ปางประทานเอหิภิกขุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11600
22 ปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23154
23 ปางภัตตกิจ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9704
24 ปางห้ามสมุทร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 29879
25 ปางชี้อัครสาวก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10156
26 ปางประทานโอวาท หรือ ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12540
27 ปางประทับเรือ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10165
28 ปางห้ามพยาธิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15736
29 ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10107
30 ปางอุ้มบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 17279
31 ปางโปรดพุทธบิดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10349
32 ปางรับผลมะม่วง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10386
33 ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9902
34 ปางโปรดพุทธมารดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11149
35 ปางห้ามแก่นจันทน์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10478
36 ปางเปิดโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10871
37 ปางลีลา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 34651
38 ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12883
39 ปางสมาธิเพ็ชร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11204
40 ปางประทับยืน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10299
41 ปางประดิษฐานรอยพระบาท ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8592
42 ปางสรงน้ำฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8664
43 ปางขอฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11256
44 ปางชี้อสุภ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7811
45 ปางชี้มาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9240
46 ปางปฐมบัญญัติ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8987
47 ปางขับพระวักกลิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8170
48 ปางสนเข็ม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11387
49 ปางประทานพร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22979
50 ปางประทานอภัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15372
51 ปางโปรดพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14090
52 ปางป่าเลไลยก์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 24089
53 ปางโปรดอสุรินทราหู ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16431
54 ปางโปรดอาฬวกยักษ์ หรือ ปางโปรดสัตว์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11413
55 ปางโปรดองคุลิมาลโจร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10257
56 ปางโปรดช้างนาฬาคิรี ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8973
57 ปางโปรดพกาพรหม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10920
58 ปางปลงกรรมฐาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9370
59 ปางพิจารณาชราธรรม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8341
60 ปางแสดงโอฬาริกนิมตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7501
61 ปางห้ามมาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12257
62 ปางปลงอายถสังขาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8373
63 ปางนาคาวโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10007
64 ปางทรงรับอุทกัง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8743
65 ปางทรงพยากรณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9257
66 ปางโปรดสุภัททะ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10319
67 ปางปรินิพพาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15169