ข้อมูลจากหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ" นิพนธ์ของ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถร)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 28343
2 ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต หรือปางมหาภิเนษกรมณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23334
3 ปางปัจจเวกขณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20320
4 ปางทุกกรกิริยา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 17109
5 ปางทรงสุบิน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14914
6 ปางรับมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13250
7 ปางเสวยมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12464
8 ปางลอยถาด ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12789
9 ปางรับหญ้าคา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12402
10 ปางมารวิชัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 40482
11 ปางตรัสรู้ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20035
12 ปางถวายเนตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 18860
13 ปางจงกรมแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11607
14 ปางเรือนแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12711
15 ปางนาคปรก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22780
16 ปางฉันสมอ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12318
17 ปางประสานบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10623
18 ปางรับสัตตุก้อน สัตตุผง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9227
19 ปางพระเกศธาตุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16365
20 ปางรำพึง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 21142
21 ปางประทานเอหิภิกขุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11321
22 ปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22720
23 ปางภัตตกิจ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9517
24 ปางห้ามสมุทร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 29118
25 ปางชี้อัครสาวก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10001
26 ปางประทานโอวาท หรือ ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12237
27 ปางประทับเรือ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10015
28 ปางห้ามพยาธิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15234
29 ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9829
30 ปางอุ้มบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16376
31 ปางโปรดพุทธบิดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10196
32 ปางรับผลมะม่วง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10120
33 ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9740
34 ปางโปรดพุทธมารดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10878
35 ปางห้ามแก่นจันทน์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9799
36 ปางเปิดโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10726
37 ปางลีลา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 32661
38 ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12639
39 ปางสมาธิเพ็ชร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11070
40 ปางประทับยืน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10111
41 ปางประดิษฐานรอยพระบาท ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8446
42 ปางสรงน้ำฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8522
43 ปางขอฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10696
44 ปางชี้อสุภ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7671
45 ปางชี้มาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9114
46 ปางปฐมบัญญัติ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8833
47 ปางขับพระวักกลิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7975
48 ปางสนเข็ม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11039
49 ปางประทานพร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22265
50 ปางประทานอภัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14474
51 ปางโปรดพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13790
52 ปางป่าเลไลยก์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23885
53 ปางโปรดอสุรินทราหู ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16116
54 ปางโปรดอาฬวกยักษ์ หรือ ปางโปรดสัตว์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10928
55 ปางโปรดองคุลิมาลโจร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10030
56 ปางโปรดช้างนาฬาคิรี ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8848
57 ปางโปรดพกาพรหม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10447
58 ปางปลงกรรมฐาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9101
59 ปางพิจารณาชราธรรม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8090
60 ปางแสดงโอฬาริกนิมตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7367
61 ปางห้ามมาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11993
62 ปางปลงอายถสังขาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8231
63 ปางนาคาวโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9632
64 ปางทรงรับอุทกัง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8610
65 ปางทรงพยากรณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9085
66 ปางโปรดสุภัททะ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10180
67 ปางปรินิพพาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14516