ข้อมูลจากหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ" นิพนธ์ของ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถร)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 28407
2 ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต หรือปางมหาภิเนษกรมณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23381
3 ปางปัจจเวกขณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20353
4 ปางทุกกรกิริยา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 17146
5 ปางทรงสุบิน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14957
6 ปางรับมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13289
7 ปางเสวยมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12497
8 ปางลอยถาด ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12844
9 ปางรับหญ้าคา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12437
10 ปางมารวิชัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 40688
11 ปางตรัสรู้ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20132
12 ปางถวายเนตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 19173
13 ปางจงกรมแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11645
14 ปางเรือนแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12768
15 ปางนาคปรก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22825
16 ปางฉันสมอ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12432
17 ปางประสานบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10661
18 ปางรับสัตตุก้อน สัตตุผง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9258
19 ปางพระเกศธาตุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16698
20 ปางรำพึง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 21569
21 ปางประทานเอหิภิกขุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11397
22 ปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22882
23 ปางภัตตกิจ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9561
24 ปางห้ามสมุทร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 29459
25 ปางชี้อัครสาวก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10039
26 ปางประทานโอวาท หรือ ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12316
27 ปางประทับเรือ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10048
28 ปางห้ามพยาธิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15342
29 ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9919
30 ปางอุ้มบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16690
31 ปางโปรดพุทธบิดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10247
32 ปางรับผลมะม่วง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10198
33 ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9778
34 ปางโปรดพุทธมารดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10982
35 ปางห้ามแก่นจันทน์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10096
36 ปางเปิดโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10768
37 ปางลีลา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 33199
38 ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12737
39 ปางสมาธิเพ็ชร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11106
40 ปางประทับยืน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10156
41 ปางประดิษฐานรอยพระบาท ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8481
42 ปางสรงน้ำฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8554
43 ปางขอฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10894
44 ปางชี้อสุภ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7710
45 ปางชี้มาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9145
46 ปางปฐมบัญญัติ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8870
47 ปางขับพระวักกลิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8017
48 ปางสนเข็ม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11148
49 ปางประทานพร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22491
50 ปางประทานอภัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14892
51 ปางโปรดพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13898
52 ปางป่าเลไลยก์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23926
53 ปางโปรดอสุรินทราหู ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16245
54 ปางโปรดอาฬวกยักษ์ หรือ ปางโปรดสัตว์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11042
55 ปางโปรดองคุลิมาลโจร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10071
56 ปางโปรดช้างนาฬาคิรี ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8882
57 ปางโปรดพกาพรหม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10552
58 ปางปลงกรรมฐาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9188
59 ปางพิจารณาชราธรรม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8165
60 ปางแสดงโอฬาริกนิมตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7400
61 ปางห้ามมาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12080
62 ปางปลงอายถสังขาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8269
63 ปางนาคาวโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9748
64 ปางทรงรับอุทกัง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8642
65 ปางทรงพยากรณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9143
66 ปางโปรดสุภัททะ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10215
67 ปางปรินิพพาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14713