ข้อมูลจากหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ" นิพนธ์ของ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถร)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 28291
2 ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต หรือปางมหาภิเนษกรมณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23302
3 ปางปัจจเวกขณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20296
4 ปางทุกกรกิริยา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 17083
5 ปางทรงสุบิน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14893
6 ปางรับมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13212
7 ปางเสวยมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12440
8 ปางลอยถาด ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12762
9 ปางรับหญ้าคา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12381
10 ปางมารวิชัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 40439
11 ปางตรัสรู้ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20015
12 ปางถวายเนตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 18777
13 ปางจงกรมแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11587
14 ปางเรือนแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12664
15 ปางนาคปรก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22760
16 ปางฉันสมอ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12278
17 ปางประสานบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10603
18 ปางรับสัตตุก้อน สัตตุผง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9210
19 ปางพระเกศธาตุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16240
20 ปางรำพึง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20996
21 ปางประทานเอหิภิกขุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11259
22 ปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22673
23 ปางภัตตกิจ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9495
24 ปางห้ามสมุทร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 29017
25 ปางชี้อัครสาวก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9981
26 ปางประทานโอวาท หรือ ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12185
27 ปางประทับเรือ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9997
28 ปางห้ามพยาธิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15174
29 ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9810
30 ปางอุ้มบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16303
31 ปางโปรดพุทธบิดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10173
32 ปางรับผลมะม่วง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10072
33 ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9720
34 ปางโปรดพุทธมารดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10840
35 ปางห้ามแก่นจันทน์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9596
36 ปางเปิดโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10705
37 ปางลีลา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 32493
38 ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12609
39 ปางสมาธิเพ็ชร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11051
40 ปางประทับยืน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10092
41 ปางประดิษฐานรอยพระบาท ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8428
42 ปางสรงน้ำฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8503
43 ปางขอฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10606
44 ปางชี้อสุภ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7651
45 ปางชี้มาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9096
46 ปางปฐมบัญญัติ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8815
47 ปางขับพระวักกลิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7957
48 ปางสนเข็ม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10992
49 ปางประทานพร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22221
50 ปางประทานอภัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14340
51 ปางโปรดพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13766
52 ปางป่าเลไลยก์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23867
53 ปางโปรดอสุรินทราหู ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16062
54 ปางโปรดอาฬวกยักษ์ หรือ ปางโปรดสัตว์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10859
55 ปางโปรดองคุลิมาลโจร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10015
56 ปางโปรดช้างนาฬาคิรี ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8834
57 ปางโปรดพกาพรหม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10418
58 ปางปลงกรรมฐาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9055
59 ปางพิจารณาชราธรรม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8060
60 ปางแสดงโอฬาริกนิมตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7349
61 ปางห้ามมาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11978
62 ปางปลงอายถสังขาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8213
63 ปางนาคาวโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9561
64 ปางทรงรับอุทกัง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8590
65 ปางทรงพยากรณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9068
66 ปางโปรดสุภัททะ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10160
67 ปางปรินิพพาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14423