ข้อมูลจากหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ" นิพนธ์ของ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถร)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 28540
2 ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต หรือปางมหาภิเนษกรมณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23480
3 ปางปัจจเวกขณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20434
4 ปางทุกกรกิริยา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 17224
5 ปางทรงสุบิน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15051
6 ปางรับมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13364
7 ปางเสวยมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12562
8 ปางลอยถาด ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12948
9 ปางรับหญ้าคา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12517
10 ปางมารวิชัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 40921
11 ปางตรัสรู้ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20311
12 ปางถวายเนตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 19400
13 ปางจงกรมแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11743
14 ปางเรือนแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12851
15 ปางนาคปรก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22939
16 ปางฉันสมอ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12522
17 ปางประสานบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10739
18 ปางรับสัตตุก้อน สัตตุผง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9318
19 ปางพระเกศธาตุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 17058
20 ปางรำพึง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22002
21 ปางประทานเอหิภิกขุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11541
22 ปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23047
23 ปางภัตตกิจ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9645
24 ปางห้ามสมุทร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 29699
25 ปางชี้อัครสาวก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10106
26 ปางประทานโอวาท หรือ ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12465
27 ปางประทับเรือ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10113
28 ปางห้ามพยาธิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15582
29 ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10037
30 ปางอุ้มบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16938
31 ปางโปรดพุทธบิดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10298
32 ปางรับผลมะม่วง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10278
33 ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9848
34 ปางโปรดพุทธมารดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11094
35 ปางห้ามแก่นจันทน์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10320
36 ปางเปิดโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10825
37 ปางลีลา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 33938
38 ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12812
39 ปางสมาธิเพ็ชร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11158
40 ปางประทับยืน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10242
41 ปางประดิษฐานรอยพระบาท ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8541
42 ปางสรงน้ำฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8616
43 ปางขอฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11081
44 ปางชี้อสุภ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7769
45 ปางชี้มาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9201
46 ปางปฐมบัญญัติ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8930
47 ปางขับพระวักกลิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8110
48 ปางสนเข็ม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11254
49 ปางประทานพร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22754
50 ปางประทานอภัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15136
51 ปางโปรดพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14032
52 ปางป่าเลไลยก์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 24023
53 ปางโปรดอสุรินทราหู ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16349
54 ปางโปรดอาฬวกยักษ์ หรือ ปางโปรดสัตว์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11188
55 ปางโปรดองคุลิมาลโจร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10183
56 ปางโปรดช้างนาฬาคิรี ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8934
57 ปางโปรดพกาพรหม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10735
58 ปางปลงกรรมฐาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9285
59 ปางพิจารณาชราธรรม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8256
60 ปางแสดงโอฬาริกนิมตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7451
61 ปางห้ามมาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12173
62 ปางปลงอายถสังขาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8329
63 ปางนาคาวโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9921
64 ปางทรงรับอุทกัง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8699
65 ปางทรงพยากรณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9208
66 ปางโปรดสุภัททะ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10281
67 ปางปรินิพพาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14995