ข้อมูลจากหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ" นิพนธ์ของ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถร)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 28366
2 ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต หรือปางมหาภิเนษกรมณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23351
3 ปางปัจจเวกขณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20336
4 ปางทุกกรกิริยา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 17130
5 ปางทรงสุบิน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14932
6 ปางรับมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13267
7 ปางเสวยมธุปายาส ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12479
8 ปางลอยถาด ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12809
9 ปางรับหญ้าคา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12417
10 ปางมารวิชัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 40516
11 ปางตรัสรู้ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 20050
12 ปางถวายเนตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 18979
13 ปางจงกรมแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11623
14 ปางเรือนแก้ว ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12734
15 ปางนาคปรก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22794
16 ปางฉันสมอ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12339
17 ปางประสานบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10643
18 ปางรับสัตตุก้อน สัตตุผง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9238
19 ปางพระเกศธาตุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16518
20 ปางรำพึง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 21309
21 ปางประทานเอหิภิกขุ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11351
22 ปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22750
23 ปางภัตตกิจ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9535
24 ปางห้ามสมุทร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 29216
25 ปางชี้อัครสาวก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10020
26 ปางประทานโอวาท หรือ ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12269
27 ปางประทับเรือ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10033
28 ปางห้ามพยาธิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 15277
29 ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9858
30 ปางอุ้มบาตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16538
31 ปางโปรดพุทธบิดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10216
32 ปางรับผลมะม่วง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10149
33 ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9755
34 ปางโปรดพุทธมารดา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10928
35 ปางห้ามแก่นจันทน์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9954
36 ปางเปิดโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10742
37 ปางลีลา ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 32842
38 ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12662
39 ปางสมาธิเพ็ชร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11088
40 ปางประทับยืน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10125
41 ปางประดิษฐานรอยพระบาท ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8463
42 ปางสรงน้ำฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8538
43 ปางขอฝน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10779
44 ปางชี้อสุภ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7691
45 ปางชี้มาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9128
46 ปางปฐมบัญญัติ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8851
47 ปางขับพระวักกลิ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7991
48 ปางสนเข็ม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 11073
49 ปางประทานพร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 22303
50 ปางประทานอภัย ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14744
51 ปางโปรดพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 13811
52 ปางป่าเลไลยก์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 23897
53 ปางโปรดอสุรินทราหู ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 16165
54 ปางโปรดอาฬวกยักษ์ หรือ ปางโปรดสัตว์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10984
55 ปางโปรดองคุลิมาลโจร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10046
56 ปางโปรดช้างนาฬาคิรี ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8858
57 ปางโปรดพกาพรหม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10480
58 ปางปลงกรรมฐาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9148
59 ปางพิจารณาชราธรรม ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8119
60 ปางแสดงโอฬาริกนิมตร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 7383
61 ปางห้ามมาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 12018
62 ปางปลงอายถสังขาร ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8246
63 ปางนาคาวโลก ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9678
64 ปางทรงรับอุทกัง ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 8622
65 ปางทรงพยากรณ์ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 9104
66 ปางโปรดสุภัททะ ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 10195
67 ปางปรินิพพาน ศุกร์, 17 ก.ค. 2009 rungnapa 14572