ต้นแบบ / แบบจำลอง (Model) ของการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานได้ จำนวน ๕ แบบ 
จัดทำโดย  ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา  โทร.๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๓
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 วิธีปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ จันทร์, 28 ก.ย. 2009 rungnapa 13931
2 การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จันทร์, 28 ก.ย. 2009 rungnapa 31993
3 การปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จันทร์, 28 ก.ย. 2009 rungnapa 16816
4 พระพุทธศาสนาในโลก จันทร์, 28 ก.ย. 2009 rungnapa 12397
5 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จันทร์, 28 ก.ย. 2009 rungnapa 107410