• ร้อยเรื่องเมืองพุทธ  (69 รายการ)
               สารคดีชุด " ร้อยเรื่องเมืองพุทธ " จัดทำโดย กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • สะพายกล้องท่องไทย  (12 รายการ)
               รายการสะพายกล้องท่องไทย  ชุด " แนะนำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น " จัดทำโดย กองพุทธศาสนศีกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบ  (2 รายการ)
               สารคดีชุด " โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบ "  จัดทำโดย กองพุทธศาสนศีกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ